در صورتی که دارای کلمه عبور و رمز هستید از این طریق وارد شوید.

ثبت نام پزشکان شرکت کننده در دوره های مشاوره ژنتیک وزارت بهداشت

ثبت نام دروس تئوری و عملی ژنتیک دانشجویان دوره های دکترای تخصصی (ارجاعی از مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها)

ثبت نام سایرین

توجه: در حال حاضر تنها ثبت نام ازگروههای ارجاعی با کد ارجاع صورت می گیرد. لذا ثبت نام از خانواده ها و متخصصین غیر ارجاعی در حال حاضر انجام نمی گیرد. در صورت تمایل به دسترسی به اطلاعات ژنتیک بالینی به وب سایت ژنتیک بالینی مراجعه نمایید.

مردم، خانواده ها و بیماران
آموزش گیرندگان ارجاعی از دانشگاه ها
متخصصین، محققین و آموزش گیرندگان و پزشکان آزاد
آموزش گیرندگان از مراجع دیگر

ثبت نام سایرین

در صورتی که دارای کلمه عبور و رمز هستید از این طریق وارد شوید.