گامت ها در جابجایی کروموزومی

به تصویر زیر توجه نموده و بر آن شرح دقیقی بنویسید.

از مقاله Reproductive outcomes in individuals with chromosomal reciprocal translocations
منتظر شده در ژورنال Genetics in Medicine