مجموعه ویدئوهای “ژن های شما” ژنتیک به زبان ساده

این مجموعه شامل حد اقل ۲۰ کلیپ کوتاه است. که هر ماه یک تا سه عدد از آنها منتشر می شود. این ویدئوها برای آموزش عمومی و مردم در نظر گرفته شده است که مشاوران می توانند مستقیما آن را به خانواده ها معرفی کنند یا خود با الهام از آنها مفاهیم ژنتیکی را به زبان ساده برا یمراجعین توضیح دهند. این کلیپ ها بدون نیاز به کلمه عبور در دسترس عموم هستند.