دی ان آ و ژن ها

از مجموعه " ژن های شما" ژنتیک به زبان ساده

این ویدئو نخست از مجموعه “ژن های شما” ژنتیک به زبان ساده است که برای عموم مردم تهیه شده است.